Die Eenheid van Alles

Die boek is ‘n reis na die eenheid van alles. Op soek na die boublokke klein en groot sodat ons die legkaart kan verstaan van hoe alles inmekaar inweef. Hoe die verskillende prosesses en hulle onderliggende boublokkie ‘n eenheid form. Dan gaan ons na die kleinste deeltjies kyk en systematies beweeg deur al die elemente wat lewe moonlik maak tot en met die heelal wat ons kennis van alles baie klein maak. Om dit te kan doen moet ‘n mens die standard denkparadigmas afbreek tot hul keinste logise blokke sodat ‘n mens van ander gesigpunte en wereldbeelde ondersoeke kan loots en so die eenheid van alles ontboot. Dit gaan ‘n realitiets verskuiwing tot gevolg he. Staandaard weteskaplike, sielkundige, sosiale, teologiese en filosofiesse denkwyses gaan bevraagteken word om sodoende die mure af te breek wat verhoed dat ‘n mens die lewe as ‘n eenheid kan beskou. Die reis begin uit die gesigpunt van ‘n gewone mens wat waarnemings om hom maak en dan vrae vra wat ly tot die onwikkeling van n nuwe manier van dink en ander wereld beelde. Die gereedskap stukke waarmee n mens die ondersoek geloots moet eers ondersoek word. Die grootse hiervan is jou eie denke. Wat is die oorsprong van jou gedagtes en watter sosiale, sielkundige en omgewings faktore ly daartoe dat jy binne ‘n skere denkparadigmags dink.Die paradoks onstaan, kan jy jou eie denke evalueer of het jy ekstrene klankborde of spieels nodig wat jou gedagtes laat hersurkuleer in nuwe vorme wat ‘n ander denkwyse mag kweek. Kan die nattuur so ‘n klankbord wees? .Dit is van die vrae wat die boek gaan ondersoek. Van die dag dat jy gebore is neem jou bein data in, soos ‘n spons wat water opneem, en word daar inligting gestoor en patrone gevorm. Die patrone word ‘n ingeweefde netwerk van gedagtes wat nuwe data begin filter, die denkraamerke verhoed dat sekere data oor tyd waargeneem kan word. Dit bring ons by een van die uitdagings wat ‘n mens het, dit is om die gedagtes wat binne ‘n spesifieske denkraamwerk gevorm het te identifiseer om sodoende buite die denktradiesies te beweeg sodat nuwe waarneming moontlik is vir die identifiseering van verskillende legkaart stukke om die eenheid van alle dinge te verstaan. Het jy al ooit gewonder wat die basiese kragte is wat op mekaar kan inwerk om alle materie tot stand te bring. Die interaksie van fundamentele kragte tussen die basiese partikels is die dryfeer en beginpunt van alle fisika en natuur wette. Die 4 basiese kragte wat vandag bekend is aan die wetenskap is die “sterk krag” die sterkste bekende krag, “elektromagnetiese krag” ‘n duisend keer swakker, dan die “swak krag” en die swakste krag van die 4 basiese kragte is “gravitasie krag”. Nou is die vraag of ons al die basiese kragte geidentifiseer het of is daar ander kragte wat buite ons waarnemings spektrum le wat belanrike dele van die legkaart form. Ja maar dit sal later hanteer word.